m-reklama.pl

m-reklama.pl – reklama, internet, biznes i finanse

Biznes i finanse

Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy 2021 kalkulator

Dodatek mieszkaniowy to jedna z form pomocy dla właścicieli i najemców lokali mieszkalnych, którą wypłacają gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Aby skorzystać z tej zapomogi, należy spełnić określone przepisami warunki. Na wielu stronach ośrodków pomocy społecznej udostępniony jest kalkulator, z którego można skorzystać do obliczeń. Sprawdź, jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy 2021 kalkulator i jakie dokumenty złożyć w ośrodku, by uzyskać pomoc.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to finansowe wsparcie dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Nie ma charakteru uznaniowego, o tym, kto może go otrzymać i w jakiej wysokości, mówią przepisy. Został wprowadzony ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Świadczenie reguluje też rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. Świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, pod warunkiem że zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od powierzchni lokalu, wydatków na ten lokal i dochodów gospodarstwa domowego. Nie może przekraczać kwoty 1500 zł miesięcznie. Kwota dodatku wyliczana jest indywidualnie przez urzędników, do których skierowany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku można również sprawdzić w kalkulatorze, który po wpisaniu danych o dochodzie na członka rodziny, powierzchni mieszkania i liczby osób w nim mieszkających oblicza wysokość świadczenia. Dane mają zwykle charakter poglądowy, ale najczęściej po złożeniu wniosku, kwota przyznanego dodatku zgadza się z obliczeniami kalkulatora. Różnice można bezpośrednio zweryfikować w ośrodku pomocy społecznej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na mojportfelik.eu

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego przez gminy

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić trzy warunki. Pierwszym z nich jest średni dochód na jednego członka rodziny z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Nie może on przekroczyć w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia publikuje kwartalnie GUS. Dostępne są również w ośrodku pomocy społecznej. Drugim kryterium jest powierzchnia zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwać, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni (określonej w ustawie) o więcej niż: 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60% Powierzchnia normatywna zostaje powiększona, jeśli w lokalu mieszka powyżej 6 osób (o5 m2 na każdą kolejną osobę) lub zamieszkuje go także osoba niepełnosprawna na wózku albo wymagająca osobnego pokoju (o 15m2). Trzecim kryterium jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Osoba ubiegająca się o dodatek: – może być właścicielem lokalu albo go wynajmować, może mieć spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie), może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).

Forma składania wniosków

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy we właściwym ośrodku pomocy społecznej złożyć pisemny wniosek wraz załącznikami, tj. dokumentami, które potwierdzają wydatki na mieszkanie oraz deklarację na temat dochodów. Trzeba również przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu). Wszystkie dokumenty finansowe, na podstawie których wypełniony był wniosek należy przechowywać w celu ewentualnej kontroli przez okres 3 lat.

Kontrole urzędników

Urzędnicy przed wydaniem pozytywnej decyzji mogą skontrolować wnioskodawcę, by potwierdzić jego rzeczywistą sytuację materialną.

Kiedy dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany?

W wypadku zaległości, urzędnicy wstrzymują wypłatę dodatku. Jeśli wnioskujący nie opłaci ich w ciągu trzech miesięcy, prawo do dodatku wygasa. W przypadku opłacenia, wstrzymany dodatek zostaje nadpłacony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.